Kordn ou Totoshe Ampoghtch Darin - Գորտն ու Դօդօշը Ամբողջ Տարին

Cascade Press

  • $20.00
    Unit price per 


Frog and Toad All Year from the Frog and Toad Collection

Translated to Western Armenian

All about the adventures of Frog and Toad throughout the year. Read about their different activities during the different seasons.

Տաք օրերուն պաղպաղակ ուտելով, աշնան թափած տերեւներ հաւաքելով, բարձր բլուրն ի վար սահելով՝ Գորտն ու Դօդօշը ամբողջ տարին հաճոյքով կ'անցին:

6+ տարեկան փոքրիկներու համար / for children 6 years +


We Also Recommend