Skip to product information
1 of 2

Anahid Sarkissian

Loussinin Shabige - Լուսինին Շապիկը

Loussinin Shabige - Լուսինին Շապիկը

Regular price $18.00 CAD
Regular price Sale price $18.00 CAD
Sale Sold out

For ages 3 to 10

Loussin (the moon) asks Arev (the sun) for a shirt. But as Arev sews a shirt for Loussin, she notices that Loussin has changed in size. She goes back to alter the shirt and make it smaller only to realize that Loussin has once again become round.

Լուսինը Արեւէն կը խնդրէ որ իրեն կարէ շապիկ մը։ Արեւ քոյրիկը սիրով կը կարէ շապիկը։ Շապիկը կարելէ ետք ան կը տեսնէ որ Լուսինը նիհարցեր է։ Կը որոշէ շապիկը նեղցնել։ Շապիկը նեղցնելէ ետք ի՞նչ տեսնէ. Լուսինը կրկին կլորցեր է։

 

View full details