Loussinin Shabige - Լուսինին Շապիկը

Anahid Sarkissian

  • $15.00
    Unit price per 


For ages 3 to 10

Loussin (the moon) asks Arev (the sun) for a shirt. But as Arev sews a shirt for Loussin, she notices that Loussin has changed in size. She goes back to alter the shirt and make it smaller only to realize that Loussin has once again become round.

Լուսինը Արեւէն կը խնդրէ որ իրեն կարէ շապիկ մը։ Արեւ քոյրիկը սիրով կը կարէ շապիկը։ Շապիկը կարելէ ետք ան կը տեսնէ որ Լուսինը նիհարցեր է։ Կը որոշէ շապիկը նեղցնել։ Շապիկը նեղցնելէ ետք ի՞նչ տեսնէ. Լուսինը կրկին կլորցեր է։

 


We Also Recommend