Skip to product information
1 of 2

Vera Siserian

Verchabes Ourakh - Վերջապէս Ուրախ

Verchabes Ourakh - Վերջապէս Ուրախ

Regular price $10.00 CAD
Regular price Sale price $10.00 CAD
Sale Sold out

Վահիկին համար ձստակ չէր, թէ ինչո՜ւ ընկերները կը չարչարէին զինք եւ կը ծիծաղէին, երբ խօսէր: Ինք կը սիրէր բոլորը, քաղաքավար էր բոլորին հետ: Ճիշդ է, որ երբեմն, խօսած ատեն կը շուարէր, կը կմկմար, սակայն այս բոլորը պատճառներ չէին, որ դասընկերները նեղացնէին ու ցաւցնէին զինք:

Vahik couldn't understand why his friends were teasing and making fun of him when he spoke. He loved and respected them all. It's true, sometimes he would get confused and stutter when he spoke, but that wasn't a reason for his classmates to hurt his feelings.

Հեղինակ՝ Վերա Սիսեռեան / Author: Vera Siserian

View full details