Verchabes Ourakh - Վերջապէս Ուրախ

Vera Siserian

  • $10.00
    Unit price per 


Վահիկին համար ձստակ չէր, թէ ինչո՜ւ ընկերները կը չարչարէին զինք եւ կը ծիծաղէին, երբ խօսէր: Ինք կը սիրէր բոլորը, քաղաքավար էր բոլորին հետ: Ճիշդ է, որ երբեմն, խօսած ատեն կը շուարէր, կը կմկմար, սակայն այս բոլորը պատճառներ չէին, որ դասընկերները նեղացնէին ու ցաւցնէին զինք:

Vahik couldn't understand why his friends were teasing and making fun of him when he spoke. He loved and respected them all. It's true, sometimes he would get confused and stutter when he spoke, but that wasn't a reason for his classmates to hurt his feelings.

Հեղինակ՝ Վերա Սիսեռեան / Author: Vera Siserian


We Also Recommend